Mladi in spolnost

(Foto: Jupiterimages)

Otroci so tabuje zrušili, kaj pa starši?

Vse razvite dežele se spopadajo s problemom vstopanja vse mlajših adolescentov v aktivno spolno življenje. Do tega je prišlo zaradi časovnega razkoraka med vse zgodnejšo telesno zrelostjo in pozno psihosocialno oziroma odloženo socialno zrelostjo. Pa naj bo poudarjeno že v uvodu - pri spolni vzgoji imajo najpomembnejšo vlogo starši, predvsem mati, ki je, tako je pokazala anketa med našimi osmošolci, pri otrocih najbolj zaželena spolna informatorka. Bolj ko so informacije o spolnosti zgodnje in več ko se mladostniki o njej pogovarjajo, bolj je prvi spolni odnos premišljen in odložen.

MARE IN JANA

Mare in Jana hodita že nekaj mesecev. Prijatelj ju je povabil na hišno zabavo. Čudovito so se zabavali. Poslušali so glasbo in klepetali. Prijetno razpoloženje se je stopnjevalo pozno v noč. Družba se je počasi razšla, le njima se ni mudilo domov. Odlašala sta z odhodom, saj sta si vse bolj želela ostati skupaj. Drobne nežnosti so se končale s prvim spolnim odnosom, tudi kondom je bil pri roki. Posledica tega dogodka je ...

Tako se glasi uvodna zgodba v vprašalniku, namenjena mladim ob zaključku osnovnega šolanja. Z njeno pomočjo so mladi lažje izrazili mnenje o spolnosti. Vprašalnik je ob pomoči prof. Marka Poliča in prof. Mirjane Nastran Ule sestavila naša sogovornica, prim. asis. mag. Polona Brcar, dr. med., specialistka šolske medicine, ki je leta 1997 izpeljala tudi anketiranje med 1217 naključno izbranimi osmošolkami in osmošolci. Odgovori so pomemben ključ pri oblikovanju programov posvetovalnic za osnovnošolce. In seveda tudi za starše, vrstnike (partnerje!), učitelje, zdravnike, duhovnike. Pa si poglejmo, kaj vse sta nam Mare in Jana razkrila o ljubezenskem življenju njunih vrstnikov.

POGLAVITNA VLOGA: MATI IN VRSTNIKI

Večina otrok dobi prve spolne informacije doma. Matere so najbolj zaželene spolne informatorke in so tudi v resnici tiste, ki največ "vedo in povedo". Očetje pri spolni vzgoji zelo malo sodelujejo, kaj več od njih si želijo slišati predvsem sinovi. Matere hčerkam zaupajo več že skozi prenos spolne vloge, zaradi številnih skupnih dejavnosti in podobnosti problemov, druženje očetov in sinov pa zaradi nelagodja prvih očitno zapolnjujejo predvsem drugačni pogovori in dejavnosti.

Največ, kar 40,2 odstotka, anketiranih je od staršev dobilo prve informacije v starosti od 10. do 12. leta, samo 17,6 odstotka pa šele po 12. letu. Samo v 14 odstotkih so dali pobudo za pogovor o spolnosti starši. "Ohranja se prepričanje staršev, da je puberteta pravi čas za prve spolne informacije in da je pri tem dovolj pojasniti nekaj splošnih dejstev o zanositvi, menstruaciji in nevarnosti prezgodnjega spolnega odnosa. Starši so prepričani, da so opravili svojo dolžnost, mladi pa, ki se z vrstniki o spolnosti pogovarjajo kot o čokoladi, ostanejo praznih rok," je dejala prim. asis. mag. Polona Brcar.

Otroci staršev z višjo izobrazbo so dobili informacije bolj zgodaj kot otroci staršev z nižjo izobrazbo.Zelo pomembno vlogo pri informiranju imajo prijatelji, sošolci (partnerja so anketirani osnovnošolci ocenili le nekoliko nižje). Skupne težave, stiske, strahovi, neznanje, radovednost in neučakanost povezujejo mlade in jih spodbujajo k skupnim iskanjem, eksperimentiranju in izmenjavi izkušenj. Pogovor vrstnikov o spolnih temah je sproščen, brez zavor in moraliziranja, zato je zanje tudi tako dragocen. Največ spolnih informacij pa dobijo osnovnošolci iz medijev. Pri tem dekleta uporabljajo bolj strokovne (strokovne knjige, dokumentarni filmi), fantje pa manj strokovne vire (dnevno časopisje, revije, filmi), ki burijo njihovo spolno domišljijo.

ŠOLA, ZDRAVSTVO

Večina osmošolcev je v šoli dobila prve spolne informacije na predmetni stopnji, to pa je pozno in ni v skladu z učnim načrtom. Glavni povod za pogovor v šoli je bila učna snov. Pripravljenost učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev za pogovor izven programa je bila le občasna, čeprav si učenci tega najbolj želijo. Anketa je namreč potrdila, da si učenci želijo slišati več od usposobljenih učiteljev. "Verjetno niso toliko mislili na učiteljevo izobrazbo kot na sproščenost, detabuiranost in suverenost v pogovoru. Žal je velikokrat tako, da moralne norme in družbena pravila vplivajo na učitelja in ga ovirajo pri predavanjih," pravi prim. asis. mag. Polona Brcar.Iz podatkov ni mogoče izluščiti večje vloge cerkve v procesu spolnega informiranja. Preseneča, da so fantje od duhovnikov dobili več informacij in tudi pričakujejo jih več kot dekleta. Tudi sorodniki so prispevali zanemarljiv delež informacij.

ČE BI SE JAZ ZNAŠEL NA ZABAVI?

Gotovo vas zanima, kaj pri osmošolcih vpliva na odločitev za prvi spolni odnos. Prijetno presenečenje ankete je prav gotovo dejstvo, da prvi spolni odnos zelo zavira dejstvo, da ni bilo poskrbljeno za kontracepcijo in zaščito pred spolno prenosljivimi boleznimi, manj intenzivno pa odločitev za spolni odnos zavirata strah pred starši in slaba vest, ki bi jo izzvalo takšno vedenje.

Na odločitev za spolni odnos pa najmočneje vpliva dejstvo, da je partner lep (zunanji videz!), lep spomin na intimno doživetje in želja po poglobljenem partnerskem odnosu. Občutek odraslosti in sprejetosti v vrstniški skupini je za večino šibek dejavnik pri odločitvi za spolni odnos. Tudi stereotipi, kot so zakonska zveza, polnoletnost in spolni odnos samo z namenom imeti otroka, izgubljajo na pomenu.

DEKLICE BOLJ OBČUTLJIVE ZA MNENJE DRUGIH

Razlike med spoloma pa so precej očitne, ko gre za oceno posledic vedenja, mnenje drugih in pripravljenost upoštevati mnenje drugih ter za oceno sposobnosti samonadzora, prepričanj in vedenjske namere. "Domnevamo, da so posledica različne vzgoje, ki jo v našem okolju namenjamo dekletom in fantom," pravi prim. asis. mag. Polona Brcar. Kljub sodobnim načelom o enakopravnosti spolov, ki ga mladim posredujemo s strokovnimi sporočili, imajo očitno še vedno močnejši vpliv neverbalna in verbalna sporočila ter praktične izkušnje iz vsakodnevnega življenja. Zastarela sporočila namreč še vedno zatirajo in nadzorujejo žensko spolnost ter njen pomen zožujejo na en sam namen - potomstvo. In prav to kažejo izidi raziskave. Dekleta vse negativne posledice prvega spolnega odnosa, kot sta ga imela Mare in Jana (razpad zveze, slaba vest, strah pred starši, sram in jeza, ker so se odločile za spolno odnos), ocenjujejo za bolj verjetne, vsa prepričanja (stalnost in trdnost zveze, zrelost, varnost, odgovornost, enakost, celo stereotipnost) za pomembnejša in strinjanje drugih z odločitvijo za manj verjetno kot fantje. Bolj so pripravljene upoštevati nasvete drugih in tudi znotraj vrstniške skupine imajo strožja načela.

Deklice se torej bolj ozirajo na moralne norme, imajo večji samonadzor, to pa se kaže v manjši nameri imeti spolni odnos in tudi v nizkem deležu deklet z izkušnjo. Fantje so v spolnem vedenju svobodnejši in manj obremenjeni s posledicami. Družbene norme so zanje drugačne, popustljivejše in v določeni meri tudi že v tej starosti spodbujajo in odobravajo "moško" vedenje.

KOLIKO "MARETOV IN JAN"?

Več kot polovica osmošolcev je imelo manj intenzivne spolne izkušnje (sprehodi v dvoje, držanje za roko, objemanje in poljubljanje). Od intenzivnih spolnih izkušenj je peting doživela petina anketirancev (17 odstotkov deklet in 25 odstotkov fantov), nekaj več kot desetina pa spolni odnos (6 odstotkov deklet in 21 odstotkov fantov). Med anketiranci iz mestnih šol je bilo tistih, ki so že imeli spolni odnos, manj kot pri anketirancih iz drugih šol.

KAKO JE S SPOLNIMI ODNOSI DO 18. LETA?

Iz slovenske rodnostne raziskave iz leta 1995 je razvidno, da se je za spolne odnose pred 18. letom odločila polovica anketirank in anketirancev, pri čemer so se fantje v povprečju odločili leto prej kot dekleta. To potrjuje tudi raziskava med ljubljanskimi srednješolci.

Pri 13 letih in manj je imelo prvi spolni odnos približno 3 odstotki deklet in 23 odstotkov fantov, do 18. leta je imelo zmenek 86 odstotkov anketiranih, poljub 89,7 odstotka, zaljubljenost je doživelo 94,1 odstotka vprašanih, peting 59,6 odstotka in spolni odnos 51 odstotkov. Za prvi spolni odnos so se največkrat odločili iz ljubezni, redkeje iz radovednosti in iskanja spolnega zadovoljstva, zelo malo pa je bilo odnosov zaradi potrjevanja odraslosti ali pripadnosti vrstnikom. Približno 6 odstotkov petnajstletnikov in petnajstletnic je imelo neželeno spolno izkušnjo v vinjenem stanju. Anketiranci so imeli v povprečju tri, anketiranke pa v povprečju dva različna partnerja. Do 18. leta starosti je imelo 47 odstotkov deklet in 13 odstotkov fantov enega spolnega partnerja, 36 odstotkov deklet in prav toliko fantov od dva do tri partnerje, 11 odstotkov deklet in 25 odstotkov fantov od štiri do pet partnerjev in 7 odstotkov deklet in 26 odstotkov fantov več kot pet spolnih partnerjev. Najpogosteje uporabljeno zaščitno sredstvo je kondom (v 65 odstotkih), žal pa je na drugem mestu prekinjen ali nezaščiten spolni odnos (v 19 odstotkih primerov).

ŠTEVILO NOSEČNOSTI PRI MLADOLETNIH DEKLETIH UPADA

V Sloveniji ozaveščanje mladih glede kontracepcije vendarle dosega želene učinke, kar kažejo tudi naslednji rezultati: število nosečnosti in splavov med dekleti od 15 do 19 leta iz leta v leto upada in se je v zadnjem desetletnem obdobju zmanjšalo za štirikrat, to je na 3,7 poroda na 1000 deklet, prepolovilo pa se je tudi število dovoljenih splavov, in sicer na 10 splavov na 1000 deklet. (Za primerjavo: v ZDA vsako leto splavi 44 od 1000 deklet.)

ČE SKLENEMO ...

"Spolna vzgoja se začne v materinski šoli, nadaljuje, ko mati privije k sebi dojenčka in očka ljubkuje malčka, in se nadaljuje pozneje, ko otrok opazuje partnerski odnos med staršema, strpnost in ljubezen v družini. Ljubezni polno otroštvo zmanjšuje strahove posameznika in družbe ter iz njih izhajajočo nasilnost in razdiralnost, ki se še kako pogosto kaže prav na področju spolnosti," poudarja prim asis. mag. Polona Brcar.

Na eni strani smo res lahko veseli, da naši najstniki odraščajo v socialno in zdravstveno osveščeni Sloveniji - strokovnjaki, ki nas obiščejo, dejansko odhajajo domov odprtih ust. Kot smo videli, spolnost otrok, mlajših od 15 let, še zdaleč ni, in po mnenju naše sogovornice nikoli ne bo dosegla epidemije, tako kot v ZDA. In vendar je anketa pokazala, da si otroci od zdravstva obetajo še več. Sistematski pregledi in ure biologije niso dovolj, treba bo razmisliti o tem, da bo mladostnikom za pogovor vedno na voljo zdravnik in posebej za spolno vzgojo šolan učitelj v mladinski posvetovalnici. Razmišljati moramo tudi v smeri spolne vzgoje na predšolski stopnji.

Na drugi strani je čutiti, da starši pri spolnih temah (še) niso premagali tabujev; morda bi se tudi oni razveselili kakšnega zanimivega predavanja. Strokovnjaki z Univerze v Texasu so namreč v svoji raziskavi dokazali, da so že dvourni tečaji o spolni vzgoji za starše pomembno izboljšali komunikacijo med starši in otroci.


SKOZI NJEGOVO "FASADO"

O spolnosti spregovorite otroku čimbolj zgodaj in brez zadrege. Dopustite mu (pa naj je štiri-, sedem- ali dvanajstletnik - uf, takrat ste s podukom že malce pozni), naj vodi pogovor s številnimi vprašanji in nikar se ne bojte, da boste razkrili preveč. Če boste preobširni in nerazumljivi, bo otroku dolgčas in debate bo hitro konec.

Morda še hudomušen nasvet značilnemu slovenskemu očetu: namesto da potem, ko se je njegova petnajstletna princeska pred vrati debelo uro poljubljala s svojim princem, robanti (in ga žena roti, da vendar ni tako hudo in naj bo prijaznejši), da se kaj takšnega ne sme ponoviti in ji določi mesec dni hišnega pripora, naj raje pokaže zanimanje za njenega izbranca. Skupaj z ženo naj izbereta trenutek (denimo družinski obed), ko otroku pokažeta razumevanje za njena (njegova) vznesena čustva, od katerih, hočete ali nočete, ni več daleč do spolnosti. Ta pa seveda pomeni veliko odgovornost, treba je razmisliti o kontracepciji in zaščiti pred spolno prenosljivimi boleznimi. Morda bi se otrok raje pogovoril z ginekologom, morda bi rad sam ali skupaj z vami pokukal v strokovno literaturo ...

"Veliko staršev se sprašuje, kako otroku spregovoriti o spolnosti, če pa je očitno, da jih sploh ne želijo poslušati. Gre zgolj za najstnikovo "fasado"; potrudite se, bodite z otrokom, nobena vaša beseda ne gre mimo! Drži pa, da za tako intimno temo, kot je spolnost, otrok najprej potrebuje občutek, da ga sprejemate z vsemi dvojkami, trojkami, mozolji in našemljenimi prijatelji vred," je še dejala prim. asis. mag. Polona Brcar.


Samo poučen najstnik bo imel zdrav odnos do spolnosti
PODIRANJE TABUJEV V ŠOLAH

O spolnosti moramo otroke in mladino poučiti, ko je za to čas, ko jih začne omenjena tematika zanimati, predvsem pa moramo odrasli to storiti na pravi način in z veliko mero občutka. Prve korake v to smer je treba narediti že doma, veliko vlogo pa ima tudi šola, zlasti učitelji biologije.

Tega poslanstva se dobro zaveda tudi Natalija Gašperin, učiteljica biologije in gospodinjstva na OŠ Prežihovega Voranca z Jesenic, ki je skupaj s sodelavci na šoli pripravila naravoslovni dan na temo Spolna vzgoja in skrb za zdravje. Kot pravi, je bil glavni namen v tem, da učenci dobijo čimveč informacij, ki jih mogoče niso dobili doma. Obravnavana tema je sicer tudi del učnega načrta pri biologiji v sedmem razredu.

V okviru naravoslovnega dne se učenci najprej udeležijo predavanja ginekologinje, po njem pa se razdelijo v skupine in se ob pomoči učiteljev seznanijo z naslednjimi temami: oblike kontracepcije, spolno prenosljive bolezni, puberteta, skrb za zdravje, načrtovanje družine, zanositev in potek nosečnosti, preobremenjenost in stres.

Nato učenci rešijo vprašalnik, ki v prvem delu vsebuje vprašanja o spolnosti, v drugem delu pa se preizkusijo tudi v svetovanju vrstnikom, ki imajo različne probleme v svojih družinah. Kot zanimivost navajamo nekaj vprašanj, ki jih lahko "preizkusite" tudi pri svojih otrocih.

1. DEL: (po pogovoru z ginekologinjo)
1. Moške spolne celice imenujemo____________, ženske pa _____________.
2. Kako se imenujejo ženski in moški spolni organi?
3. Koliko moraš biti star, da imaš lahko spolne odnose? (pogovor o telesni in duševni zrelosti)
4. Kaj je menstruacija? Približno kdaj dekleta dobijo menstruacijo in koliko časa traja? Na koliko časa ima ženska menstruacijo?
5. Naštej nekaj metod proti zanositvi oziroma kontracepcije!
6. Ali je splav v naši državi dovoljen tudi mladostnicam?
7. Če se dekle in fant poljubljata z dolgim poljubom, je to nevarno za zanositev. (da, ne)
8. AIDS se prenaša tudi s poljubljanjem na usta. (da, ne)
9. Spolno ujemanje partnerjev je za uspešen zakon najpomembnejše, zato je pred zakonom nujno preizkusiti več partnerjev. (da, ne)
10. Splav je poseg v žensko telo, ki pušča negativne posledice. (da, ne)

II. DEL:
1. POSKUŠAJ ODGOVORITI VRSTNIKOM, KI IMAJO NASLEDNJE PROBLEME :

a) Stara sem 14 let, slabo razvita in še nimam menstruacije. Vse sošolke jo že imajo. Skrbi me, kaj je narobe z menoj. Prosim, če mi svetujete.
b) Izvedel sem, da je oče mojega sošolca zbolel za aidsom. Svetujte mi, kako naj se vedem do sošolca?
c) V družini živita brat in sestra (brat hodi v sedmi, sestra v peti razred). Med njima vse pogosteje prihaja do prepirov, saj je brat prepričan, da so brisanje posode, čiščenje stanovanja, pomoč pri kuhanju ... žensko delo. Sestra se upira in trdi, da ni samo ona tista, ki mora pomagati materi. Kaj bi svetoval? Kako bi rešil prepire, ki nastajajo med bratom in sestro?
d) Star sem štiri leta in hodim v vrtec. Oče in mama se v zadnjem času zelo pogosto prepirata o tem, kdo me bo prišel iskat v vrtec. Če pride pome mama, se oče v tem času že odpočije od napornega dela, če me pride iskat oče, mama v tem času že lahko pripravi kosilo. Kaj misliš, kdo naj me hodi iskat - svojo odločitev utemelji!

2. OSEBNOSTNE LASTNOSTI ČLOVEKA
Izberi lastnosti, ki po tvojem mnenju bolj pripadajo moškemu spolu (uporabi črko M), in tiste, ki pripadajo bolj ženskemu spolu. Te označi s črko Ž!

- neodvisnost _______                 - ljubeznivost _______
- občutljivost _______                   - uglednost _______        
- mirnost _______                         - prijaznost _______
- samostojnost _______                - nežnost _______  
- zvestoba _______                      - odločnost _______ 
- uspešnost _______                    - sposobnost _______