Slovenija znižuje CO2: 20 izbranih dobrih praks

(Foto: Shutterstock)

V okviru projekta Slovenija znižuje CO2: dobre prakse je Umanotera skupaj s partnerji projekta predstavila 15 slovenskih in 5 tujih dobrih praks iz področij energetika (učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije), trajnostna mobilnost, vrednostna veriga lesa, trajnostni razvoj podeželja, ekološko kmetijstvo, trajnostna proizvodnja in potrošnja ter prilagajanje na podnebne spremembe. Dobre prakse pomembno znižujejo izpuste CO2 ter hkrati prispevajo k uveljavitvi načel trajnostnega razvoja.

1. Ecopark Hartberg, Avstrija

Poslovno-industrijski park z demonstracijami tehnologij URE in OVE, razstavni in zabaviščni prostor.
Delno na že zaprtem odlagališču komunalnih odpadkov.
Sistemi za solarno ogrevanje in hlajenje, kogeneracija na biomaso, PV sistemi, vetrnica, bioplinarna, proizvodnja naravnih izolacijskih snovi, kulturne prireditve in druženje.  
Okoljevarstvena vizije lokalne skupnosti je ustvarila pogoje za:
  • trajnostno delovanje javnih služb,
  • povezavo raziskovalnih institucij z industrijo,
  • javno promocijo tehnologij OVE in URE.

2. Raziskovalna enota OLEA Zagorje ob Savi

Raziskovalno izobraževalna bivalna enota, oblikovana kot energijski poligon.
Bivalna enota se sama oskrbuje s toploto, električno energijo in sanitarno vodo.
Uporaba rudniške vode in sončne energije,  fotonapetostni sistem, gorivna celica na biometanol.
Zmanjšanje emisij CO2: za delovanje ni emisij.
Drugi razlogi za izbor: inovativnost, lokalni izvajalci, usposabljanja izvajalcev, sodoben učni pripomoček.

3. Bohinj Park Hotel

Integralen koncept oskrbe in ravnanja z energijo: geotermalna voda, toplotne črpalke, uporaba odpadne sanitarne vode, kogeneracijska naprava na UNP, LED svetila.
Zmanjšanje emisij CO2: 56% , 63 ton na leto.
Drugi razlogi za izbor: zaposlovanje lokalnega prebivalstva, nov model turistične ponudbe, dostop z vlakom.
 

4. Pogodbeno zagotavljanje oskrbe z energijo in prihrankov v Mestni občini Kranj

Od leta 2001 sistematičen pristop k energetski sanaciji sistemov oskrbe s toploto javnih stavb, izvajanje ukrepov na področju rabe toplote, električne energije in vode na osnovi pogodbene dobave energije in zagotovljenih prihrankov. Energetsko knjigovodstvo.  
Prihranki: 4000 MWh iz zemeljskega plina, 5800 MWh toplote iz daljinskega ogrevanja in 5100 MWh toplote iz ELKO.
Zmanjšanje emisij CO2: 3870 ton v obdobju 2002-2011 oz. 320 ton na leto.


5. Energijska prenova večjih stavb v Občini Jesenice

Vzpostavljanje energetsko učinkovite občine s poudarkom na zmanjšanju rabe energije za ogrevanje stavb:
  • program sorazmernih subvencij (do 30%)
  • pogodbeno sofinanciranje s soudeležbo
  • usposabljanje upravnikov stavb
  • spletno orodje ENERG-INET
  • brošura s primeri dobre prakse energetskih prenov stavb
  • pilotni projekti z izkazanimi prihranki 42-61 %
Potencial zmanjšanja izpustov TGP ob izvedenih ukrepih programa: 13.000 ton CO2 na leto.

6. Daljinski sistem ogrevanja z biomaso in sončno energijo, Vransko

Daljinsko ogrevanje na lesno maso, dopolnjeno s toplotnimi solarnim sistemom za poletno obdobje, ki nadomešča ELKO.
Prvi tak sistem v Sloveniji.
Letna proizvodnja toplote solarnega sistema: 400 MWH.  
Zmanjšanje emisij CO2: 200 ton na leto.
Drugi razlogi za izbor: inovativnost, finančni prihranki.

7. Združenje Slovenske fotovoltaične industrije

Združenje na področju vodilne tehnologije za izkoriščanje sončne energije pri proizvodnji električne energije - zgled združevanja ponudnikov tehnologij obnovljivih virov energije.
Priprava industrijskih standardov, izobraževanj, podeljevanje internega standarda kakovosti, predstavitev delujočih fotonapetostnih elektrarn.
Gradnja in spremljanje delovanja PV sistemov na OŠ – vsi sistemi opremljeni z monitoringom energijskih in okoljske kazalnikov. Povezava z učnim procesom.
Zmanjšanje emisij CO2: (vsi PV sistemi v SLO) 40.700 ton.
Drugi razlogi za izbor: velik izobraževalni pomen, trajnostna mobilnost


8. Carpooling

Spletna stran prevozi.org kot spletno orodje za koordinacijo prevozov študentov.
Razlogi za izbor: manjši izpusti, manjša poraba goriva, manj zastojev, finančni prihranki uporabnikov.

9. Trajnostna mobilnost v Ljubljani

Sklop ukrepov:
Kolesarjenje: sistem izposoje koles Bicike(lj), izboljšane razmere za parkiranje koles, zagotavljanje kolesarskih površin ob novih ali rekonstruiranih cestah.
Hoja: povečanje območij za pešce, električno vozilo za prevoz potnikov v območju za pešce, štirje novi mostovi, namenjeni pešcem in kolesarjem.
Javni potniški promet: e-vozovnica Urbana, prikazovalniki na postajališčih, podaljšanje linij.
Razlogi za izbor: manjši izpusti, manjša poraba goriva, manj zastojev, finančni prihranki uporabnikov, več turistov v središču mesta, višja kakovost življenja.

10. Videokonference nadomeščajo službene poti

V podjetju Toyota Adria so sestanke v različnih krajih po regiji nadomestili z videokonferencami.
Službene poti v mnogih primerih niso več potrebne.
Zmanjšanje emisij CO2: 19 ton CO2 na leto.
Drugi razlogi za izbor: finančni prihranki 9.931 evrov na leto (enkratna naložba v opremo 7.000 EUR), boljši izkoristek delovnega časa zaposlenih, večja varnost zaposlenih.
Članek se nadaljuje »


Pavle Košorok

prof. dr. Pavle Košorok dr. med. spec. kolorektalne medicine

Postavi vprašanje

Katja Arko Kampuš

Katja Arko Kampuš dr.dent.med. spec. ortodont

Postavi vprašanje

Peter Preskar

Peter Preskar dr. med. spec. oftalmolog

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki